Miljö/Kvalitetspolicy

Miljö/Kvalitetspolicy


​Hållbarhetsaspekterna beaktas i hela kedjan från konstruktion, tillverkning och användning/återvinning.


Safe X System drivs av solenergi, kräver minimala insatser vid installation och underhåll.


Allt material återgår till recycling. Användningen av Safe X System FIVÖ medför minskade utsläpp från fordon. Detta på grund av att varningssignalen medger hastighetsanpassning utan stopplikt.

Även i jämförelse med hastighetsdämpande åtgärder, som vägbulor, avsmalningar o dyl., innebär Safe X System betydande minskningar av fordons utsläpp.

För att skydda miljön ska Safe X System AB aktivt bedriva sin verksamhet resurssnålt och energieffektivt.

Miljöarbetet ska baseras på en helhetssyn som omfattar Safe X System AB:s alla verksamheter.

Samtliga Safe X System AB partners ska därför:


  • Källsortera, hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt.
  • Arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar.
  • Prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön.
  • Prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas.
  • Prioritera leverantörer som kan visa att de själva aktivt arbetar med sin miljöpåverkan.
  • Höja kunskapen om miljöfrågor hos medarbetarna.Informera och hjälpa sina kunder/leverantörer i miljöarbetet.
  • Att klara kraven i gällande lagstiftning är en miniminivå i allt vårt miljöarbete.


  Safe X System Scandinavia AB   Dalvik 519  791 92 Falun  Sweden +46 10 7060920    info@safexsystem.se