Alcohol & drog policy

ALKOHOL & DROGPOLICY  GRUNDSYN


Safe X System strävar efter att ha en effektiv och produktiv organisation för att uppnåbästa möjliga resultat.

Initiativkraft, engagemang och krav från arbetskamrater ochledning förhindrar utveckling av ohälsa hos individer i organisationen.


Alla anställda bidrar till att utveckla en positiv arbetsmiljö.


Verksamheten är helt oförenlig med bruk av alkohol och bruk av droger.


Med ALKOHOL avses i dessa handlingar drycker med en alkoholhalt som överstigerden i lättöl eller motsvarande.


Med DROGER avses i dessa handlingar narkotika, anabola steroider ochöverkonsumtion av läkemedel.


Syftet med policyn är att redovisa de värderingar som skall resultera i en kompetenthantering av alkohol- och övriga drogfrågor.


MÅL & STRATEGI


Varje anställd ska vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och bruk avdroger samt i görligaste mån verka för att förebygga sådant missbruk.


Inom företaget accepteras inte alkohol- eller drogpåverkad personal.


Arbetsuppgifterna är helt oförenliga med alkohol och droger.


Målsättningen är att allt missbruk ska bort från arbetsplatsen och att den anställdeerbjudas rehabilitering för missbruket och därmed kunna behålla anställningen.


Missbruket ska bort - människan vara kvar.


Misstanke om eller konstaterad onykterhet eller annan droganvändning hanteras enligt handlingsplanen.


Safe X System skall ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.


GRUNDREGLER


Förtäring av alkohol får inte ske under tjänsteutövning eller på arbetsplatsen.


Inga alkohol eller drogrelaterade aktiviteter (t.ex. vin-, spritlotterier) får förekommapå arbetsplatsen.


Alkohol i brutna förpackningar får inte förvaras på arbetsplatsen.

Undantag från ovanstående regler kan göras i samband med speciella aktivitetereller representation.

Det ska då alltid finnas ett motsvarande alkoholfritt alternativ.

Tillstånd av företagsledning eller ansvarig befattningshavare krävs vid sådanttillfälle.


Inga anställda får vara påverkade av alkohol under arbetstid.

ruk av droger får ej förekomma – ej heller på fritiden.


FÖREBYGGANDE


Förankring av policy och handlingsplan skall ske genom information tillmedarbetare och entreprenörer.


Ansvariga chefer förvissar sig om att policy ochhandlingsplan förstås och följs.

Chefer, arbetsledare, fackliga företrädare samt andranyckelpersoner erhåller kontinuerlig utbildning i alkohol- och drogfrågor för attkunna agera såväl professionellt som humant.

Policyn och handlingsplanen har fastställts av ledningsgruppen och fackligaföreträdare i samverkan​.


  Safe X System Scandinavia AB   Dalvik 519  791 92 Falun  Sweden +46 10 7060920    info@safexsystem.se